ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤១៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣៨៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១២នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង