ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៦១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤១១នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៧នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង