ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥២៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៤៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៣នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង