ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចិន បានរកឃើញវ៉ាក់សាំងជំនួយ ការពារជំងឺកូវីដ -១៩ ឬហៅថាដូសទី ៣


- ចិន ៖ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចិន បានរកឃើញវ៉ាក់សាំងជំនួយការពារជំងឺកូវីដ -១៩ ឬហៅថាដូសទី ៣ របស់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រ Sinovac អាចបង្កើនប្រព័ន្ធស៊ាំការពារមេរោគបំប្លែងខ្លួន Delta ដែលឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័ស៕

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង