ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥១១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៨៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង