ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃចន្ទវៀតណាម បានពន្លឿនកម្មវិធី ចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន


- វៀតណាម៖ កាលពីថ្ងៃចន្ទវៀតណាម បានពន្លឿនកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិត និងការបិទខ្ទប់ទីក្រុងធំៗជាច្រើន ក្នុងប្រទេសឲ្យទាន់ចុងខែកញ្ញានេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង