ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហូឡង់ បានរាយការណ៍ថា


ហូឡង់ ៖ ប៉ូលិសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហូឡង់ បានរាយការណ៍ថា ក្រុមកុបករដែលបានឆក់ប្លន់ហាង និងបានដុតភ្លើងបាន ប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលិស នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៃប្រទេសហូឡង់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដែលបានបណ្តាលឱ្យមានការចាប់ ខ្លួនមនុស្សជាង ២៤០ នាក់ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង