ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖
កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ៦៣ ករណី ៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ២១៨នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ៣គ្រឿង និងម៉ូតូ ២៤គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៣៥,៤០០,០០០រៀល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង