ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ ឆ្នាំ ដល់ អាយុ ១២ ឆ្នាំ


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ ឆ្នាំ ដល់ អាយុ ១២ ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង