ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តតាកែវជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់កុមារចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ


ខេត្តតាកែវជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់កុមារចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវ នឹងចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង