ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកណ្ដាល ជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងចាក់ វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់កុមារចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ


ខេត្តកណ្ដាល ជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់កុមារចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង