ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល លោក Olivier Veran បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- បារាំង៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល លោក Olivier Veran បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា បុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់ពាន់នាក់ នៅទូទាំងប្រទេសបារាំង ត្រូវបានគេព្យួរការងារដោយមិនបានបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេ ដោយសារខកខានមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ មុនថ្ងៃកំណត់នៅសប្តាហ៍នេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង