ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសុខាភិបាលបាន ព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ៤នាក់


ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសុខាភិបាលបានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ៤នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង