ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦១២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៦០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៣នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង