ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Pfizer Inc រួមសហការជាមួយមន្នីរវិជ្ជសាស្ត្រ BioNTech SE បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- វិជ្ជសាស្ត្រ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Pfizer Inc រួមសហការជាមួយមន្នីរវិជ្ជសាស្ត្រ BioNTech SE បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-១៩ របស់ពួកគេ បណ្តុះបានប្រព័ន្ធស៊ាំប្រឆាំងមេរោគដ៏រឹងមាំសម្រាប់ក្មេងអាយុពី ៥ ទៅ ១១ ឆ្នាំ ហើយពួកគេគ្រោងនឹងស្នើសុំការអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះជាបន្ទាន់ តាមដែលអាចធ្វើបានលើកុមារ នៅចន្លោះអាយុនេះទាំងនៅអាមេរិក អឺរ៉ុប និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង