ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖
កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ៤៦ ករណី ៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ១២៦នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ២គ្រឿង និងម៉ូតូ ២៣គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៤,០០០,០០០រៀល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង