ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជីនពីង បានប្រកាសកាល ពីថ្ងៃអង្គារថា


- ចិន៖ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជីនពីង បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារ ថាប្រទេសចិននឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងធ្យូងថ្ម នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ ដើម្បីការបញ្ចប់លំហូរជំនួយថាមពលកខ្វក់សាធារណៈ ដើម្បីរួមចំណែកកាត់ បន្ថយវិបត្តិអាកាសធាតុ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង