ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិឈានមុខគេ កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានជំរុញឱ្យបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត


- អ្នកឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិឈានមុខគេ កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានជំរុញឱ្យបណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត ក្នុងការផ្តល់ឱ្យប្រទេសក្រីក្រច្រើនជាងនេះទៀតនូវវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគឆ្លង ដើម្បីធានាថា ពិភពលោកនឹងអាចដើរចេញពីមេរោគកូវីដ១៩។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង