ព័ត៌មានជាតិ

លិខិតលេខ ៤១៧ សខល របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការរៀបចំ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ សម្រាប់ ដាក់ឲ្យអនុវត្ត នៅផ្សារទំនើប និងផ្សារ សាធារណៈទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេស


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង