ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងចំណីអាហារ និងឱសថអាម៉េរិក នឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc និង BioNTech COVID-19


- ស.រ.អា៖ រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងចំណីអាហារ និងឱសថអាម៉េរិកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc និង BioNTech COVID-19 ដល់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ និងពលរដ្ឋអាម៉េរិក ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មួយចំនួន។

ប្រភព Reuters

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង