ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាឥណ្ឌា ទំនងជានឹងអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញវ៉ាក់សាំង ការពារមេរោគ COVID-19 Sputnik Light ផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន នៅក្នុងខែនេះ


- យោងតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាឥណ្ឌា ទំនងជានឹងអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញវ៉ាក់សាំង ការពារមេរោគ COVID-19 Sputnik Light ផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន នៅក្នុងខែនេះ បើទោះបីជានៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដោយ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង