ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ពី ករណីមនុស្សស្លាប់ ដោយសារមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៤នាក់


- អ៊ីតាលី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ពីករណីមនុស្សស្លាប់ ដោយសារមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៤នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ និងករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃថ្មីប្រមាណ ៣,០៩៩ នាក់។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង