ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរី បានរាយការណ៍ពី ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៩៣៩ នាក់


- សិង្ហបុរី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ១,៩៣៩ នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដែលជាចំនួនឆ្លងដ៏ខ្ពស់បំផុត ចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតនេះឡើង។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង