ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

និយតករគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាខ្លួនកំពុងវាយតម្លៃថា


- អឺរ៉ុប៖ និយតករគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាខ្លួនកំពុងវាយតម្លៃថា តើវ៉ាក់សាំងជំនួយការពារមេរោគកូវីដ-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ត្រូវចាក់ឲ្យប្រជាជន ឬយ៉ាងណា ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២ រួចបានយ៉ាងតិច៦ ខែចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង