ព័ត៌មានជាតិ

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នឹងផ្សាយផ្ទាល់ ពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទវ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់ ចំនួន ៣លានដូសទៀត ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលចិន


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង