ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៨១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៣២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៥នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង