ព័ត៌មានជាតិ

ជាដំណឹងល្អ! ក្រសួងសុខាភិបាល ព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ១១នាក់


ជាដំណឹងល្អ! ក្រសួងសុខាភិបាលព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ១១នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មី ទេ ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង