ព័ត៌មានជាតិ

តាមប្រភពព័ត៌មានពី ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បានឲ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានសម្រេចបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន


តាមប្រភពព័ត៌មានពី ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បានឲ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បានសម្រេចបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង