ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចការបញ្ចប់ការកំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” និង "តំបន់លឿងទុំ" ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចការបញ្ចប់ការកំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” និង "តំបន់លឿងទុំ" ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង