ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១៖
ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ២២ ករណី ៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ៦៤នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (ម៉ូតូ ១៥គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ១,២០០,០០០រៀល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង