ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីន នឹងត្រូវការពេលជាងមួយទសវត្ស


- ហ្វីលីពីន៖ មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីន នឹងត្រូវការពេលជាងមួយទសវត្ស ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរកកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដូចកាលពីពេលមុនកើតជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ដោយបានក្រើនរំលឹកថា ប្រជាជនហ្វីលីពីន ២ជំនាន់ក្រោយ នឹងទទួលរងថ្មបាក់ ចំពោះការចំណាយលើវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ នេះ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង