ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៧០) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១,៤៦៥ នាក់


ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៧០) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១,៤៦៥ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន ២១ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង