ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីសុខាភិបាលបាន និយាយថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង


-កូរ៉េខាងត្បូង៖ មន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន ៤៣៨នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្តាលឲ្យ ក្រុមអាជ្ញាធរត្រៀមដាក់បទបញ្ជារិតបន្តឹងថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង សេអ៊ូល ។  ប្រភព CNNCNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង