ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៦៧នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣៩៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៧នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង