ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Melbourne ដែលជាទីក្រុងធំទីពីររបស់អូស្ត្រាលី ដែលបានអនុវត្តវិធានាការបិទខ្ទប់ទីក្រុងច្រើនជាងទីក្រុងដទៃទៀត


- អូស្ត្រាលី ៖ Melbourne ដែលជាទីក្រុងធំទីពីររបស់អូស្ត្រាលី ដែលបានអនុវត្តវិធានាការបិទខ្ទប់ទីក្រុងច្រើនជាងទីក្រុងដទៃទៀត នៅលើពិភពលោក ដោយសារមេរោគកូវីដ ១៩ បានកំណត់លុបចោលបទបញ្ជាបិទខ្ទប់ នៅសប្តាហ៍នេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង