ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បាតុករស៊ូដង់រាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នា នៅមុខវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុង Khartoum


- បាតុករស៊ូដង់រាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នា នៅមុខវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុង Khartoum ដើម្បីអំពាវនាវឱ្យយោធាដណ្តើមអំណាច ខណៈប្រទេសស៊ូដង់កំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនយោបាយ ដ៏ធំបំផុតអស់ពេលពីរឆ្នាំមកនេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង