ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖
វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ ៤៣៩ទីតាំង
អប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១១៥នាក់ (យានយន្ត ៧៨គ្រឿង)

ការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ (គ្មាន)
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) គ្មាន
២.ឃាត់យានយន្ត (គ្មាន)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ (គ្មាន)

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង