ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៩៥នាក់, ជាសះស្បើយ ចំនួន ២៧៩នាក់, និងស្លាប់ចំនួន១២នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង