ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋបាលលោក បៃដិន កាលពីថ្ងៃពុធបានគូសបញ្ជាក់ ពីផែនការរបស់ខ្លួនថា


- ស.រ.អា៖ រដ្ឋបាលលោក បៃដិន កាលពីថ្ងៃពុធបានគូសបញ្ជាក់ពីផែនការរបស់ខ្លួន ថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាម៉េរិករាប់លាននាក់ ដែលមានអាយុពី ៥ ទៅ ១១ ឆ្នាំឱ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ខណៈវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ពួកគេ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង