ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៣,៨៦២ នាក់


- សិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៣,៨៦២ នាក់ គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធ និង១៨ នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារផលវិបាកវីរុសនេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង