ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីចំនួនឆ្លងមេរោគ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយ


- រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីចំនួនឆ្លងមេរោគ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយ ខណៈបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកណ្តាលមួយចំនួន បានដាក់ចេញបទបញ្ជាថ្មីៗ កាលពីថ្ងៃចន្ទ នៅស្របពេលរលកថ្មី នៃជំងឺរាតត្បាតនេះបានផ្ទុះឡើង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង