ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ២៨៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៩នាក់ ក្នុងនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ៦នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង