ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដោយក្រើនរំលឹកលើកចុងក្រោយឱ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬដូសទី៣


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដោយក្រើនរំលឹកលើកចុងក្រោយឱ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង