ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់គណនី បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ​


សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ​លក់ផលិតផលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល៖

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង