ព័ត៌មានជាតិ

តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត


តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត៖- ប្រេងសាំងធម្មតា = ៤.៥៥០​ រៀល/លីត្រ- ប្រេងម៉ាស៊ូត = ៤.១០០ រៀល/លីត្រ
តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១​ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២១៕

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង