ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងទេសចរណ៍ អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មបៀហ្កាឌិនឡើងវិញ នៅទូទាំងប្រទេស


ក្រសួងទេសចរណ៍ អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មបៀហ្កាឌិនឡើងវិញ នៅទូទាំងប្រទេស ដោយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានមុឺងម៉ាត់តាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង