ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ រាល់ពេលចូលគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និងឯកជន រួមទាំងទីប្រជុំជននានា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង


សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ រាល់ពេលចូលគ្រឹះស្ថានរដ្ឋ និងឯកជន រួមទាំងទីប្រជុំជននានា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង