ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក  បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ  នៅថ្ងៃពុធនេះ  ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ខ្លួន


អាម៉េរិក ៖  សហរដ្ឋអាម៉េរិក  បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ  នៅថ្ងៃពុធនេះ  ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ខ្លួន  ជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការោគ នេះ ដល់កុមាររាប់លាននាក់  ជាអ្វីដែលមន្ត្រីសុខា ភិបាល  បានសាទរថា នេះគឺជាដំណោះ ស្រាយ មួយដ៏សំខាន់ របស់ខ្លួន៕
ប្រភព ៖  Associated Press 
សម្រួល ដោយ ៖  ម៉ៅ  ស៊ីថា

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង