ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩


- ប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង តាមការណែនាំនឹងត្រូវបង់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯង ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង