ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលបាន ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពេញលេញចូលមកកម្ពុជាដោយមិនតម្រូវឲ្យ ធ្វើចត្តាឡីស័ក។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង